Bendrosios taisyklės

Paskutinį karta atnaujinta 24-01-2020

1 skyrius. Dėkojame, kad pasirinkote Grimm.LT kaip savo paslaugų tiekėją.

Mes stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų jūsų lūkesčius. Šiose Bendrosiose taisyklėse rasite informaciją apie tai, ko galite tikėtis naudodamiesi mūsų paslaugomis, ir tai, ko mes tikimės iš jūsų.

• Šios taisyklės ir kainynas, kuriuos galite rasti tinklalapyje, yra taikomi teikiant mūsų paslaugas.
• Jums pasirinkus konkrečią paslaugą, mes galime papildomai pateikti tos paslaugos sąlygų aprašą, teikimo taisykles arba prašyti jūsų sudaryti šios paslaugos teikimo sutartį. Šis aprašas, teikimo taisyklės ar sutartis turi pirmenybę prieš šias taisykles.
• Su jumis bendrausime lietuvių ar anglų kalbomis – kaip pasirinksite.
Mūsų duomenys: Individualios veiklos vykdytojas Lukas Paulauskas, Grimm.LT, buveinės adresas Karsakų g. 10, LT-56410 Karsakų k., Lietuvos Respublika, duomenys įregistruoti ir saugomi VĮ Juridinių asmenų registre. Elektroninio pašto adresas pagalba@grimm.lt, kontaktiniai telefonai nurodyti tinklalapyje.


2 skyrius. Kodėl svarbu informuoti vieniems kitus?

 • Mums svarbu, kad jūs teiktumėte mums informaciją apie pasikeitusias aplinkybes ir kontaktinių duomenų pakeitimą, o mes galėtume jus informuoti apie mūsų teikiamų paslaugų, įkainių ir kitų svarbių sąlygų pakeitimus.
 • Ypač svarbu, kad nedelsdami praneštumėte mums apie:
      - savo kontaktinių duomenų ar įmonės buveinės vietos pakeitimą, atšauktą įgaliojimą jūsų atstovui.
      - apie bet kokias kitas aplinkybes, kurios gali būti svarbios vykdant paslaugų sutartį.
Tik laiku gavę reikiamą informaciją galėsime užtikrinti savo paslaugų kokybę, greitą paslaugos suteikimą, apsaugoti jūsų duomenis ir mums pateiktus duomenis.
 • Mes jums informaciją atsiųsime jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis. Todėl nepranešę mums apie jų pakeitimus, galite negauti svarbios informacijos arba jums skirta informacija gali patekti kitiems asmenims.
 • Jūs galite pasirinkti patogiausią su mumis bendravimo būdą, pavyzdžiui, elektroniniu paštu, telefonu ar pagalbos sistemą. Mes stengiamės būti pasiekiami jums patogiausiu būdu, todėl ir ateityje diegsime naujus bendravimo kanalus.
 • Jeigu mums nurodėte savo elektroninius kontaktinius duomenis (e. paštą, mob. telefono numerį ar kt.), tai laikysime, kad šiais kanalais jums pateiktą informaciją gavote. Todėl svarbu, kad nuolatos pasitikrintumėte, kokią gavote iš mūsų informaciją.
! Negavę jūsų pranešimo apie duomenų pakeitimą ir pateikę informaciją pagal turimus duomenis, laikysime, kad savo įsipareigojimus jums įvykdėme tinkamai.
Mes stengiamės, kad informaciją vieni iš kitų gautume kaip įmanoma greičiau, todėl pranešimus skelbiame viešai arba įteikiame asmeniškai jūsų nurodytais kontaktais.
 • Asmeninius pranešimus jūs galite gauti arba pateikti telefonu, savo pagalbos sistemos prisijungimais, e. paštu.  • Pranešimus prašome siųsti mūsų tinklalapyje nurodytais kontaktais arba įteiktas jums.
 • Viešus pranešimus mes skelbiame savo tinklalapyje.
! Atkreipiame dėmesį, kad jūsų žodžiu pateikiamus pranešimus galime įrašyti įstatymų nustatyta tvarka.
 • Pranešimų pateikimo būdą – viešai arba asmeniškai – mes pasirenkame atsižvelgdami į pranešimų pobūdį, turinį, įstatymų reikalavimus ir mūsų sudarytas paslaugų sutartis.
 • Laikome, kad mūsų pranešimą jūs gavote, jei:
     - artimiausią darbo dieną po jo išsiuntimo dienos, jei pranešimas siunčiamas e. paštu ar kitais elektroniniais kanalais.
 • Jei pagalbos sistema naudojatės bendrai su kitu asmeniu, su šia paslauga susijusius pranešimus mes siunčiame bet kuriam iš jūsų. Todėl labai svarbu, kad gauta informacija pasidalintumėte su kitu paslauga besinaudojančiu asmeniu.
 • Jeigu sutartis sudaryta lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybę teikiame lietuviškam tekstui.


3 skyrius. Ką reikėtų žinoti apie atstovavimą?

Naudotis mūsų paslaugomis ir sudaryti reikiamus dokumentus jūs galite pats arba įgalioti kitą asmenį. Jeigu jūs esate įgaliotas kito asmens, prašome pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą.
• Norėdami apsaugoti jūsų interesus, mes galime prašyti, kad jūs atliktumėte veiksmus asmeniškai, o ne per atstovą (pavyzdžiui, jei turime prieštaringos informacijos apie jūsų atstovą ar jo ketinimus arba jei jo elgesys mums kelia pagrįstų abejonių dėl tinkamo jūsų atstovavimo)
• Ypatingą dėmesį skiriame jūsų duomenų saugumui. Todėl kai kuriuos veiksmus prašysime jūsų atlikti tik asmeniškai, pavyzdžiui, atsiimti jums skirtas atpažinimo priemones (kortelės PIN kodą, slaptažodžius ir panašiai).


4 skyrius. Kaip pateikti elektroninius dokumentus?

• Mums pateikiamus dokumentus jūs galite sudaryti elektroniniu būdu, jei sudarote su mumis elektroninių paslaugų teikimo sutartį. Jūsų mums pateiktus prašymus, nurodymus ir kitus dokumentus, patvirtintus jums suteiktomis atpažinimo priemonėmis, laikysime turinčiais tokią pat teisinę galią kaip ir dokumentai, pasirašyti ranka


5 skyrius. Į ką vertėtų atkreipti dėmesį pateikiant dokumentus?

Saugant jūsų lėšas ir interesus, mums svarbu įsitikinti, ar dokumentai tikri, todėl visada prašome pateikti dokumentų originalus arba notaro patvirtintas kopijas.
• Užsienyje išduoti dokumentai turi būti papildomai patvirtinti apostile arba legalizuoti (priklauso nuo to, kokioje valstybėje jie yra išduoti). Dokumentus priimsime be jokio minėto patvirtinimo iš tų valstybių, su kuriomis Lietuva yra taip susitarusi. Užsienio kalba surašytus dokumentus prašytume pateikti išverstus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti pasirašytas vertėjo, o jo parašas patvirtintas notaro.
! Atsiminkite – jūs esate atsakingi, kad jūsų pateikta informacija mums būtų teisinga, o dokumentai – galiojantys.


6 skyrius. Ką svarbu žinoti apie mokesčius, palūkanas ir atsiskaitymus?

Už teikiamas paslaugas mes taikome mokesčius ir / arba apskaičiuojame palūkanas.
• Daugelis mokesčių už mūsų teikiamas kasdienes paslaugas (mokesčiai už konsultacijos paslaugas, kompiuterinės įrangos priežiūros mokesčiai ir pan.) yra nurodyti kainyne, su kuriuo galite susipažinti mūsų tinklalapyje arba susisiekus elektroniniu paštu. Kai kurie kiti už mūsų paslaugas mokami mokesčiai ir palūkanos bei jų taikymo tvarka yra nustatyta konkrečios paslaugos teikimo sutartyje ar taisyklėse, todėl rekomenduojame jas atidžiai perskaityti.
• Mokesčius, palūkanas ir kitas sumas pateikiame sąskaitoje, kurią išsiunčiame nurodytu vienu iš jūsų būdu. Prašome pasirūpinti, kad nuo sąskaitos pateikimo per 10 darbo dienų apmokėtumėte pateiktą sąskaita.
• Mokėtinas sumas pateikiame eurais ar kita valiuta, jei kitaip nenustatyta jūsų paslaugų sutartyje ar kainyne
Komisinio atlyginimo ataskaitoje ir Informacijos apie komisinį atlyginimą dokumente komisiniu atlyginimu vadiname mokesčius, kuriuos taikome už paslaugas


7 skyrius. Ką svarbu žinoti apie įmokų paskirstymą pagal finansavimo sutartis?

Iš jūsų gautas lėšas mes paskirstome taip, kaip nustatyta jūsų finansavimo sutartyje. Jei sutartyje tokia tvarka nenustatyta, lėšas paskirstome taip, kaip nustatyta įstatymuose.
• Jei esate skolingas už kelias skirtingas paslaugas, mokėdami būtinai nurodykite už kokią sąskaita atliekate pavedimą. Jeigu to nepadarysite, gautas lėšas paskirstysime savo nuožiūra.


8 skyrius. Kaip elgiamės esant ypatingoms aplinkybėms?

Mes visada vykdome savo įsipareigojimus. Tačiau dėl susiklosčiusių aplinkybių ar kitų svarbių priežasčių mums gali tekti sustabdyti jų vykdymą, pavyzdžiui:
• jei tobuliname savo informacinę sistemą ir šaliname pastebėtus trūkumus, kartais kyla trumpalaikių paslaugų teikimo sutrikimų. Panašaus pobūdžio darbus mes stengiamės planuoti taip, kad jums sukeltume kuo mažiau nepatogumų, todėl dažniausiai darbus atliekame naktį ar ne darbo dieną. Visuomet apie tai stengiamės informuoti jus iš anksto. Visgi, kai reikia išvengti galimų nuostolių, informacinės sistemos trūkumus šalinsime, kai tik galėsime, bet kuriuo paros metu. Tokiu atveju gali būti, kad laikinai neatliksime visų ar kai kurių paslaugų.
• susidarius nenugalimos jėgos aplinkybėms (pavyzdžiui, stichinės nelaimės, karo veiksmai, gaisrai, sprogimai, komunikacijų sunaikinimas, streikai, lokautai, teisėti ir neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai ir pan.), mes galime nebevykdyti dalies ar visų įsipareigojimų ir nesuteikti paslaugų.


9 skyrius. Ką reikėtų žinoti apie Bendrąją sutartį?

Bendrąją sutartį jūs sudarote sudarydami su mumis aptarnavimo sutartį arba mokėjimų sutartį, pagal kurią suteikiame galimybe registruoti ir fiksuoti gedimus.
Bendrąją sutartį sudaro
• Aptarnavimo sutartis ir / arba mokėjimų sutartis.
• Bendrosios taisyklės (su visais jų priedais ir kainynu).
Aptarnavimo sutartyje ir / ar mokėjimų sutartyje yra nurodyti jūsų asmeniniai duomenys, kontaktai, banko sąskaitos numeris ir kita asmeninė informacija.
Bendrosiose taisyklėse yra pateikta informacija, kurią svarbu žinoti naudojantis bet kuria mūsų paslauga, o minėtų taisyklių prieduose yra išsamiai aptartos kai kurių paslaugų (mokėjimo, kreditavimo) teikimo sąlygos, kainyne nurodyti grimm.lt paslaugų įkainiai ir mokėjimo nurodymų vykdymo laikai bei kita svarbi informacija.
Bendroji sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir galioja neterminuotai, jeigu Grimm.LT sutartyje arba Mokėjimo sąskaitos sutartyje nenustatyta kitaip.

Bendrosios sutarties keitimas
Aptarnavimo sutartis arba Mokėjimo sutartis yra keičiamos tik rašytiniu susitarimu.
Bendrąsias taisykles mes galime keisti vienašališkai, jei tam yra svarbių priežasčių ir tai nepažeidžia jūsų interesų, pavyzdžiui, keičiamos teikiamų paslaugų techninės sąlygos, tobulinamos informacinės sistemos, įgyvendinami teisės aktai ar yra kitų svarbių priežasčių.
Apie Bendrųjų taisyklių pakeitimą mes jus informuojame ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo datos. Apie tai skelbiame viešai savo tinklalapyje ir informuojame jus asmeniškai.
Jeigu su Bendrųjų taisyklių pakeitimais nesutinkate, prašome mus informuoti. Tokiu atveju jūs iki siūlomų pakeitimų įsigaliojimo datos galite tuojau pat ir nemokėdami jokių mokesčių nutraukti Bendrąją sutartį. Negavę jūsų prašymo nutraukti minėtą sutartį, laikysime, kad jūs su siūlomais pakeitimais sutinkate.
Jeigu dėl Bendrųjų taisyklių pakeitimų pagerėja galiojančios sąlygos, pavyzdžiui, sumažėja įkainiai, suteikiamos papildomos galimybės ar panašiai, tai tokie pakeitimai įsigalioja kitą dieną nuo jų paskelbimo dienos arba nuo skelbime nustatytos įsigaliojimo datos.
Su galiojančiomis ir anksčiau galiojusiomis Bendrosiomis taisyklėmis jūs galite susipažinti mūsų tinklalapyje. Jūsų pageidavimu Bendrąsias taisykles galime jums pateikti atspausdintas arba patvarioje laikmenoje.


10 skyrius. Ką daryti, jei kyla nesusipratimų?

Visada siekiame nesusipratimus aiškintis taikiai ir stengiamės, kad mūsų teikiamos paslaugos atitiktų jūsų lūkesčius. Norėdami parašyti atsiliepimą apie teikiamų paslaugų kokybę ar ieškodami sprendimo, pirmiausia susisiekite su mumis mūsų tinklalapyje nurodytais kontaktais. Jeigu nepavyko gauti atsakymo ir išspręsti situacijos, galite apie tai pranešti pateikdami paklausimą ar pretenziją. Daugiau informacijos galite rasti mūsų tinklalapyje.
• Norėdami kuo greičiau gauti atsakymą į savo paklausimą ar pretenziją, kuo išsamiau nurodykite aplinkybes ir pateikite susijusius dokumentus.
• Į jūsų rašytinius paklausimus dėl papildomos informacijos apie paslaugas atsakysime ne ilgiau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, o į pateiktas pretenzijas dėl netinkamai jums suteiktų paslaugų per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų
• Jeigu esate vartotojas ir nesutinkate su mūsų atsakymu, jūs galite per vienus metus, nuo mūsų atsakymo gavimo dienos, kreiptis tiesiogiai į Individualios veiklos vykdytoją Luką Paulauską. Taip pat savo pažeistas teises turite teisę ginti teisme.
• Jeigu tarpusavio ginčą spręsime teismuose, ieškinį (pareiškimą) pareikšime jums Kauno miesto apylinkės teisme arba Kauno apygardos teisme, atsižvelgdami į ieškinio sumą. Šis punktas taikomas tik juridiniams asmenims
• Spręsdami kilusias teisines problemas ar ginčus, vadovaujamės Lietuvos Respublikos teise, nebent būtume susitarę kitaip.
• Mes galime įrašyti jūsų telefoninius pokalbius su mumis, susijusius su paslaugų teikimu, sutarčių sudarymu ir jų vykdymu. Mes susitariame, kad minėtus telefoninių pokalbių įrašus ir pranešimus, gautus kitais elektroniniais kanalais, laikome įrodymais, jeigu mums tarpusavio ginčus tektų spręsti teisme.
• Jei paklausimas ar pretenzija pateikti po 16 val., laikoma, kad jie pateikti kitą darbo dieną.